เรียกว่า

  • Transliteration
    rîak wâa
  • Thai Phonetic
    [ เรียก-ว่า ]