เรียกรหัส

  • Transliteration
    rîak rá-hàt
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ระ-หัด ]