เรียกชื่อ

  • Transliteration
    rîak chêu
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ชื่อ ]