เรียกคืน

  • Transliteration
    rîak keun
  • Thai Phonetic
    [ เรียก คืน ]