เรียกขาน

  • Transliteration
    rîak kăan
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ขาน ]