เรียก (...) ให้มา

  • Transliteration
    rîak (...) hâi maa
  • Thai Phonetic
    [ เรียก (...) ไห้ มา ]