เรียก (...) คืน

  • Transliteration
    rîak (...) keun
  • Thai Phonetic
    [ เรียก (...) คืน ]