เรียก

  • Transliteration
    rîak
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ]