เราะ

  • Transliteration
    rór
  • Thai Phonetic
    [ เราะ ]