รู้ท่า

  • Transliteration
    róo tâa
  • Thai Phonetic
    [ รู้ ท่า ]