รายได้รับล่วงหน้าราย ได้ รับ ล่วง น่า
raai dâi ráp lûang nâa
  • Noun
    prepaid income ; advanced revenueTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish