thai2english-logo
search

รายงาน

 • Transliteration
  raai ngaan
 • Thai Phonetic
  [ ราย งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันจะรายงานยังไงดี
  chăn jà raai ngaan yang ngai dee
  Should I report ?
 • ต่อไป · เป็นรายงานสภาพอากาศ
  dtòr bpai · bpen raai ngaan sà-pâap aa-gàat
  Next, the weather report.
 • มีรายงานอะไรอย่างอื่นอีกไหม
  mee raai ngaan à-rai yàang èun èek măi
  Are they any other reports ?
 • ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับคุณ
  pŏm dâai ráp raai ngaan gìeow gàp kun
  I heard about your report.
 • ผมมีบางอย่างจะรายงาน
  pŏm mee baang yàang jà raai ngaan
  I have something to report.
 • ฉันจะเขียนรายงานล่ะ
  chăn jà kĭan raai ngaan lâ
  I will write my report.