thai2english logo

ร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม

  • Transliteration
    râang gòt măai ngóp bprà-maan pêrm dterm
  • Thai Phonetic
    [ ร่าง กด หฺมาย งบ ปฺระ-มาน เพิ่ม เติม ]
  • Add to favorites