รับผิดชอบรับ ผิด ชอบ
ráp pìt chôpTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish