รับประทานอาหาร

  • Transliteration
    ráp bprà-taan aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ รับ-ปฺระ-ทาน-อา-หาน ]