thai2english-logo
search

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  • Transliteration
    rát-tà-mon-dtree bprà-jam săm-nák naa-yók rát-tà-mon-dtree
  • Thai Phonetic
    [ รัด-ถะ-มน-ตฺรี ปฺระ-จำ สำ-นัก นา-ยก รัด-ถะ-มน-ตฺรี ]
  • Add to favorites