ระหว่างประเทศ

  • Transliteration
    rá-wàang bprà-tâyt
  • Thai Phonetic
    [ ระ-หฺว่าง ปฺระ-เทด ]