thai2english-logo
search

ระหว่าง

 • Transliteration
  rá-wàang
 • Thai Phonetic
  [ ระ-หฺว่าง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรา
  mâi mee à-rai gèrt kêun rá-wàang rao
  Nothing happened between us.
 • นี่ระหว่างคุณกับฉัน
  nêe rá-wàang kun gàp chăn
  This is between you and me.
 • ระหว่างเราไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  rá-wàang rao mâi mee à-rai gèrt kêun
  Nothing happened between us.
 • มีอะไรระหว่างคุณกับเขา
  mee à-rai rá-wàang kun gàp kăo
  What's between you and him ?