รอท่า

  • Transliteration
    ror tâa
  • Thai Phonetic
    [ รอ ท่า ]