thai2english logo

รถเมล์

 • Transliteration
  rót may
 • Thai Phonetic
  [ รด เม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หรือว่าบนรถเมล์
  rĕu wâa bon rót may
  Or was it the bus ?
 • รถเมล์มาแล้ว
  rót may maa láew
  Here comes my bus.
 • รถเมล์คุณมาแล้ว
  rót may kun maa láew
  Your bus is here.
 • เดี๋ยวฉันจะกลับรถเมล์ค่ะ
  dĭieow chăn jà glàp rót may kâ
  I'll go by bus.