thai2english logo

รถเข็น

 • Transliteration
  rót kĕn
 • Thai Phonetic
  [ รด เข็น ]
 • Add to favorites
 • [ Noun ]
  More Detail
  e.g. shopping trolley, baby buggy, luggage trolley.
  Components

Example Sentences

 • อะไร · รถเข็นอาหารเนี่ยะ
  à-rai · rót kĕn aa-hăan nîa
  What's with the food cart ?
 • โอเค · เอารถเข็นมา
  oh kay · ao rót kĕn maa
  OK, grab a cart.
 • นั่นเรียกว่ารถเข็นครับ
  nân rîiak wâa rót kĕn kráp
  It is called a cart.