เยื่อบุหัวใจอักเสบ

  • Transliteration
    yêua bù hŭa jai àk-sàyp
  • Thai Phonetic
    [ เยื่อ-บุ-หัว-ไจ-อัก-เสบ ]