ไม่กล้าพูดไม่ กฺล้า พูด
mâi glâa pôotTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish