เมนูอาหาร

  • Transliteration
    may-noo aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ เม-นู-อา-หาน ]