มีดพับ

  • Transliteration
    mêet páp
  • Thai Phonetic
    [ มีด พับ ]