มีดพร้า

  • Transliteration
    mêet práa
  • Thai Phonetic
    [ มีด-พฺร้า ]