มอก.มอ-ออ-กอ
mor-or-gor
  • Noun
    Thai Industrial Standards Institute (an abbreviation of สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish