มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรมะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด ปฺระ-สาน-มิด
má-hăa-wít-tá-yaa-lai-sĕe-ná-ká-rin-wí-rôht bprà-săan-mítTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish