โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์โพ-ชะ-นะ-สาด-สัด ปฺระ-ยุก
poh-chá-ná-sàat-sàt bprà-yúkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish