ภาพทิวทัศน์ทะเลพาบ ทิว ทัด ทะ-เล
pâap tiw tát tá-layTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish