thai2english-logo
search

เพื่อ

 • Transliteration
  pêua
 • Thai Phonetic
  [ เพื่อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่คุ้มค่าเหรอที่จะตายเพื่อมัน
  mâi kúm kâa rĕr têe jà dtaai pêua man
  Isn't that worth dying for ?
 • ฉันต้องจัดพวกมันให้เสร็จเพื่อวันนี้
  chăn dtông jàt pûak man hâi sèt pêua wan née
  I had to prepare for today.
 • คุณถูกสร้างมาเพื่อการทำลายล้าง
  kun tòok sâang maa pêua gaan tam laai láang
  You are built to destroy.
 • คิดว่าโทรศัพท์มีไว้เพื่อคุณหรือไง
  kít wâa toh-rá-sàp mee wái pêua kun rĕu ngai
  Think this phone is for you ?
 • คุณมาเพื่อช่วยเรา
  kun maa pêua chûay rao
  You have come to help us.
 • เขาทำเพื่อบางสิ่ง
  kăo tam pêua baang sìng
  He's up to something.