thai2english logo

พื้นที่

 • Transliteration
  péun têe
 • Thai Phonetic
  [ พื้น ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ปิดพื้นที่หรือยัง
  bpìt péun têe rĕu yang
  Is this area blocked off ?
 • สี่นาที · ก่อนลงพื้นที่
  sèe naa-tee · gòn long péun têe
  Four minutes before drop.
 • นั้นมันพื้นที่เรา
  nán man péun têe rao
  That's our backyard.
 • พื้นที่ด้านขวาดูเป็นไง
  péun têe dâan kwăa doo bpen ngai
  How does right field look ?