thai2english logo

พิเศษ

 • Transliteration
  pí-sèt
 • Thai Phonetic
  [ พิ-เสด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หนูมีอะไรพิเศษนะ
  nŏo mee à-rai pí-sèt ná
  What's so special about you.
 • คุณไม่ใช่คนพิเศษ
  kun mâi châi kon pí-sèt
  You're not special.
 • เราไม่ใช่คนพิเศษ
  rao mâi châi kon pí-sèt
  We are not special.
 • แล้วมันมีอะไรพิเศษ
  láew man mee à-rai pí-sèt
  What's special about it ?
 • ไม่ · เขาไม่ได้พิเศษอะไรแบบนั้น
  mâi · kăo mâi dâai pí-sèt à-rai bàep nán
  No, he's not that special.
 • นี่เป็นข้อเสนอที่พิเศษทีเดียวนะ
  nêe bpen kôr sà-nĕr têe pí-sèt tee diieow ná
  This is a special offer.