thai2english-logo
search

พิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง

  • Transliteration
    pí-gàt àt-dtraa paa-sĕe pêua kúm krong
  • Thai Phonetic
    [ พิ-กัด อัด-ตฺรา พา-สี เพื่อ คุ้ม คฺรอง ]
  • Add to favorites