thai2english logo

พิกัดอัตราที่ให้เปลี่ยนแปลงได้

  • Transliteration
    pí-gàt àt-dtraa têe hâi bplìian bplaeng dâai
  • Thai Phonetic
    [ พิ-กัด อัด-ตฺรา ที่ ไห้ เปฺลี่ยน แปฺลง ด้าย ]
  • Add to favorites