พลาดท่า

  • Transliteration
    plâat tâa
  • Thai Phonetic
    [ พฺลาด ท่า ]