thai2english-logo
search

พลังงาน

 • Transliteration
  pá-lang ngaan
 • Thai Phonetic
  [ พะ-ลัง งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พลังงานคริสตัลพระจันทร์
  pá-lang ngaan krít-dtan prá jan
  Moon crystal power.
 • ดังนั้น · ก็ · ไม่ต้องเปลืองพลังงานคุณหรอก
  dang nán · gôr · mâi dtông bpleuang pá-lang ngaan kun ròk
  So don't waste your energy.