พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá bpìn glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปิ่น-เกฺล้า-เจ้า-หฺยู่-หัว ]