thai2english logo

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá nâng glâo jâo yòo hŭua
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม เด็ด พฺระ นั่ง เกฺล้า เจ้า หฺยู่ หัว ]
  • Add to favorites