thai2english logo

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล

  • Transliteration
    prá bàat sŏm-dèt prá-jâo yòo hŭua à-nan-tá-má-hì-don
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม-เด็ด พฺระ-เจ้า หฺยู่ หัว อะ-นัน-ทะ-มะ-หิ-ดน ]
  • Add to favorites