thai2english logo

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá-jâo yòo hŭua poom-plor-dun-yá-dèt má-hăa râat
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม เด็ด พฺระ-เจ้า หฺยู่ หัว พูม-พฺลอ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หา ราด ]
  • Add to favorites