พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá-jâo yòo hŭa poom-plor-dun-yá-dàyt má-hăa râat
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-เจ้า-หฺยู่-หัว-พูม-พฺลอ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด ]