พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá jun-lá-jom-glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ บาด สม เด็ด พฺระ จุน-ละ-จอม-เกฺล้า เจ้า หฺยู่ หัว ]