พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá bàat sŏm dèt prá jun-lá-jom-glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-จุน-ละ-จอม-เกฺล้า-เจ้า-หฺยู่-หัว ]