พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá jom glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-จอม-เกฺล้า-เจ้า-หฺยู่-หัว ]