พรรคหัวรุนแรง

  • Transliteration
    pák hŭa run raeng
  • Thai Phonetic
    [ พัก หัว รุน แรง ]