thai2english-logo
search

พนักงาน

 • Transliteration
  pá-nák ngaan
 • Thai Phonetic
  [ พะ-นัก งาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พนักงานอยู่ที่ไหนกัน
  pá-nák ngaan yòo têe năi gan
  Where is the clerk ?
 • เขาเป็นพนักงานใหม่นะ
  kăo bpen pá-nák-ngaan-mài ná
  The other new employee.
 • ฉันเป็นแค่พนักงานชั่วคราว
  chăn bpen kâe pá-nák ngaan chûa kraao
  I am only temporary.