พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดพด-จะ-นา-นุ-กฺรม ออก-ฟอด
pót-jà-naa-nú-grom òk-fôtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish