ผู้อำนวยการสำนักงาน

  • Transliteration
    pôo am-nuay gaan săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ พู่-อำ-นวย-กาน-สำ-นัก-งาน ]