ผู้อำนวยการสำนักงาน

  • Transliteration
    pôo am-nuay gaan săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ พู่ อำ-นวย กาน สำ-นัก งาน ]