thai2english-logo
search

ผู้ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย

  • Transliteration
    pôo yéut mân làk gaan bprà-chaa-típ-bpà-dtai
  • Thai Phonetic
    [ พู่ ยึด มั่น หฺลัก กาน ปฺระ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต ]
  • Add to favorites