ผู้บังคับบัญชา

  • Transliteration
    pôo bang-káp ban-chaa
  • Thai Phonetic
    [ พู่ บัง-คับ บัน-ชา ]