thai2english logo

ไปที่

 • Transliteration
  bpai têe
 • Thai Phonetic
  [ ไป ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไปที่ถ้ำของคุณ
  bpai têe tâm kŏng kun
  To your cave.
 • ผมจะไปที่ถ้ำของผม
  pŏm jà bpai têe tâm kŏng pŏm
  I am going to my cave.
 • คุณไปที่ภูเขาเหรอ
  kun bpai têe poo kăo rĕr
  You went to the mountains ?
 • รีบไปที่โบสถ์เร็ว
  rêep bpai têe bòht reo
  Hurry to the church.
 • ไปที่กรง · กระต่าย · นะ
  bpai têe grong · grà-dtàai · ná
  To the rabbits cage.
 • รายงาน · ไปที่กองบัญชาการ
  raai ngaan · bpai têe gong ban-chaa gaan
  Report to headquarters.